Politika privatnosti

 

Zadnje a?uriranje: March 16, 2023

Ova Pravila o privatnosti opisuju na?a pravila i postupke o prikupljanju, kori?tenju i otkrivanju va?ih podataka kada koristite uslugu i govore vam o va?im pravima na privatnost i kako vas zakon ?titi.

Va?e osobne podatke koristimo za pru?anje i pobolj?anje usluge. Kori?tenjem usluge pristajete na prikupljanje i kori?tenje informacija u skladu s ovom Politikom privatnosti.

 

Tuma?enje i definicije

Tuma?enje

Rije?i ?ije je po?etno slovo veliko imaju zna?enja definirana pod sljede?im uvjetima. Sljede?e definicije imaju isto zna?enje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili mno?ini.

Definicije

Za potrebe ovih Pravila privatnosti:

 • Ra?un zna?i jedinstveni ra?un kreiran za Vas za pristup na?oj Usluzi ili dijelovima na?e Usluge.

 • Pridru?eno dru?tvo zna?i subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedni?kom kontrolom sa stranom, pri ?emu “kontrola” zna?i vlasni?tvo nad 50% ili vi?e dionica, vlasni?kog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa pri izboru direktora ili drugog organa upravljanja .

 • Tvrtka (u ovom se Ugovoru naziva “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Na?”) odnosi se na Health life d.o.o., Svetog spasa 13, 21000 Split.

 • Kola?i?i su male datoteke koje web-mjesto postavlja na va?e ra?unalo, mobilni ure?aj ili bilo koji drugi ure?aj, a koje sadr?e pojedinosti va?e povijesti pregledavanja na tom web-mjestu me?u brojnim upotrebama.

 • Dr?ava se odnosi na: Hrvatsku

 • Ure?aj ozna?ava svaki ure?aj koji mo?e pristupiti Usluzi, poput ra?unala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

 • Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu osobu ili osobu koju je mogu?e identificirati.

 • Usluga se odnosi na web stranicu.

 • p>Pru?atelj usluga ozna?ava bilo koju fizi?ku ili pravnu osobu koja obra?uje podatke u ime tvrtke. Odnosi se na tre?e strane tvrtke ili pojedince koje tvrtka zaposli radi olak?avanja usluge, pru?anja usluge u ime tvrtke, obavljanja usluga povezanih s uslugom ili pomo?i tvrtki u analiziranju kako se usluga koristi.
 • Podaci o upotrebi odnose se na podatke koji se prikupljaju automatski, generiraju se uporabom usluge ili iz same infrastrukture usluge (primjerice, trajanje posjeta stranici).

 • Web stranica odnosi se na Medistar, dostupan s https://www.medistar.hr

 • Vi ozna?ava pojedinca koji pristupa ili koristi uslugu, ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje takav pojedinac pristupa ili koristi uslugu, prema potrebi.

 

Prikupljanje i uporaba va?ih osobnih podataka

Tipovi prikupljenih podataka

Osobni podaci

Koriste?i na?u uslugu, mo?emo zatra?iti da nam dostavite odre?ene osobne podatke koji vas mogu identificirati ili kontaktirati. Osobni podaci mogu uklju?ivati, ali nisu ograni?eni na:

 • Adresa e-po?te

 • Ime i prezime

 • Broj telefona

 • Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi se prikupljaju automatski prilikom kori?tenja usluge.

Podaci o upotrebi mogu uklju?ivati informacije kao ?to su Internet protokolna adresa ure?aja (npr. IP adresa), vrsta preglednika, verzija preglednika, stranice na?e usluge koje posje?ujete, vrijeme i datum posjeta, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori ure?aja i druge dijagnosti?ke podatke.

Kada pristupite usluzi putem mobilnog ure?aja, automatski mo?emo prikupljati odre?ene informacije, uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se na, vrstu mobilnog ure?aja koje koristite, jedinstveni identifikator va?eg mobilnog ure?aja, IP adresu va?eg mobilnog ure?aja, va? operacijski sustav za mobilne ure?aje, vrstu mobilnog internetskog preglednika koje koristite, jedinstvene identifikatore ure?aja i druge dijagnosti?ke podatke.

Tako?er mo?emo prikupljati informacije koje va? preglednik ?alje kada posjetite na?u uslugu ili kada pristupite usluzi putem mobilnog ure?aja.

Tehnologije pra?enja i kola?i?i

Koristimo kola?i?e i sli?ne tehnologije pra?enja kako bismo pratili aktivnost na?e usluge i pohranili odre?ene informacije. Kori?tene tehnologije pra?enja su oznake, oznake piksela i skripte za prikupljanje i pra?enje informacija te pobolj?anje i analizu na?e usluge. Kori?tene tehnologije mogu uklju?ivati:

 • Kola?i?e ili pregledni?ke kola?i?e. Kola?i? je mala datoteka postavljena na va? ure?aj. Mo?ete uputiti svoj preglednik da odbije sve kola?i?e ili da vas obavijesti kada se kola?i? ?alje. Me?utim, ako ne prihvatite kola?i?e, mo?da ne?ete mo?i koristiti neke dijelove na?e usluge. Ako niste prilagodili postavke preglednika tako da odbija kola?i?e, na?a usluga mo?e koristiti kola?i?e.
 • Web-prikaziva?i. Odre?ene sekcije na?e usluge i na?i e-mailovi mogu sadr?avati male elektroni?ke datoteke poznate kao web-prikaziva?i (tako?er nazivani clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs) koji omogu?uju tvrtki, primjerice, da prebroji korisnike koji su posjetili te stranice ili otvorili e-mail te za druge povezane statistike web-mjesta (na primjer, bilje?enje popularnosti odre?enog dijela i provjeru integriteta sustava i poslu?itelja).

Kola?i?i mogu biti “Trajni” ili “Sesija” kola?i?i. Trajni kola?i?i ostaju na va?em osobnom ra?unalu ili mobilnom ure?aju kada odete offline, dok se sesijski kola?i?i bri?u ?im zatvorite svoj web preglednik. Vi?e informacija o kola?i?ima mo?ete prona?i na ?lanku web-stranice TermsFeed.

Koristimo i Trajne i Sesijske kola?i?e za svrhe navedene u nastavku:

 • Neophodni / Bitni kola?i?i

  Vrsta: Sesijski kola?i?i

  Upravlja: Mi

  Svrha: Ovi kola?i?i su bitni za pru?anje usluga dostupnih putem web-mjesta i omogu?uju vam kori?tenje nekih njegovih zna?ajki. Poma?u u provjeri autenti?nosti korisnika i sprje?avanju prijevare s korisni?kim ra?unima. Bez ovih kola?i?a, usluge koje ste zatra?ili ne mogu se pru?iti, a mi ove kola?i?e koristimo samo kako bismo vam pru?ili te usluge.

 • Kola?i?i prihva?anja politike / obavijesti o kola?i?ima

  Vrsta: Trajni kola?i?i

  Upravlja: Mi

  Svrha: Ovi kola?i?i identificiraju jesu li korisnici prihvatili upotrebu kola?i?a na web-mjestu.

 • Kola?i?i funkcionalnosti

  Vrsta: Trajni kola?i?i

  Upravlja: Mi

  Namjena: Ovi kola?i?i nam omogu?uju da zapamtimo va?e odabire kada koristite web stranicu, poput zapam?ivanja va?ih prijavnih podataka ili jezi?nih postavki. Svrha ovih kola?i?a je pru?iti vam osobnije iskustvo i izbje?i da morate ponovno unositi svoje postavke svaki put kad koristite web stranicu.

Za vi?e informacija o kola?i?ima koje koristimo i va?im mogu?nostima u vezi kola?i?a, molimo posjetite na?u Politiku kola?i?a ili odjeljak o kola?i?ima u na?oj Politici privatnosti.

Upotreba va?ih osobnih podataka

Poduze?e mo?e koristiti osobne podatke u sljede?e svrhe:

 • Pr pru?anje i odr?avanje na?e usluge, uklju?uju?i pra?enje kori?tenja na?e usluge.

 • Za upravljanje va?im ra?unom: za upravljanje va?om registracijom kao korisnika usluge. Osobni podaci koje pru?ate mogu vam dati pristup razli?itim funkcionalnostima usluge koje su vam dostupne kao registriranom korisniku.

 • Za izvr?enje ugovora: razvoj, uskla?enost i izvr?enje ugovora o kupnji proizvoda, stavki ili usluga koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora s nama putem usluge.

 • Za kontaktiranje vas: da vas kontaktiramo putem e-po?te, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektroni?ke komunikacije, poput obavijesti putem push obavijesti mobilne aplikacije u vezi s a?uriranjima ili informativnim komunikacijama povezanim s funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uklju?uju?i sigurnosna a?uriranja, kada je to potrebno ili razumno za njihovu provedbu.

 • Za pru?anje vijesti, posebnih ponuda i op?ih informacija o drugim proizvodima, uslugama i doga?ajima koje nudimo, a sli?ne su onima koje ste ve? kupili ili upitali, osim ako ste odabrali da ne primite takve informacije.

 • Za upravljanje va?im zahtjevima: za obra?ivanje va?ih zahtjeva prema nama.

 • Za prijenos poslovanja: Mo?emo koristiti Va?e informacije za procjenu ili provo?enje spajanja, prodaje dijela ili svih na?ih imovine, restrukturiranja, likvidacije ili druge prodaje ili prijenosa, bilo kao poslovnog subjekta ili kao dijela ste?aja, likvidacije ili sli?nog postupka, u kojem se Osobni podaci koje imamo o korisnicima na?ih usluga prenose kao sredstva.

 • Za druge svrhe: Mo?emo koristiti Va?e informacije za druge svrhe, kao ?to su analiza podataka, identificiranje trendova uporabe, utvr?ivanje u?inkovitosti na?ih promotivnih kampanja te procjena i pobolj?anje na?e usluge, proizvoda, usluga, marketinga i Va?eg iskustva.

Mo?emo podijeliti Va?e osobne podatke u sljede?im situacijama:

 • S davateljima usluga: Mo?emo podijeliti Va?e osobne podatke s davateljima usluga radi pra?enja i analiziranja upotrebe na?e usluge te kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za prijenos poslovanja: Mo?emo podijeliti ili prenijeti Va?e osobne podatke u vezi s pregovorima o bilo kojem spajanju, prodaji imovine tvrtke, financiranju ili stjecanju cijelog ili dijela na?eg poslovanja drugoj tvrtki.
 • S pridru?enim dru?tvima: Va?e podatke mo?emo podijeliti s na?im pridru?enim dru?tvima, u kojem slu?aju ?emo od tih pridru?enih dru?tava zahtijevati da po?tuju ovu Politiku privatnosti. Povezana dru?tva uklju?uju na?u mati?nu tvrtku i sve druge podru?nice, partnere u zajedni?kom ulaganju ili druge tvrtke koje kontroliramo ili koje su pod zajedni?kom kontrolom s nama.
 • S poslovnim partnerima: Va?e podatke mo?emo podijeliti s na?im poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili odre?ene proizvode, usluge ili promocije.
 • S drugim korisnicima: kada dijelite osobne podatke ili na drugi na?in komunicirate na javnim mjestima s drugim korisnicima, takve informacije mogu vidjeti svi korisnici i mogu se javno distribuirati vani.
 • Uz Va? pristanak: Va?e osobne podatke mo?emo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Va? pristanak.

Zadr?avanje Va?ih osobnih podataka

Tvrtka ?e zadr?ati Va?e osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadr?at ?emo i koristiti va?e osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za po?tivanje na?ih zakonskih obveza (na primjer, ako smo du?ni zadr?ati va?e podatke kako bismo bili u skladu s primjenjivim zakonima), rje?avanje sporova i provo?enje na?ih pravnih ugovora i politika.

Tvrtka ?e tako?er zadr?ati podatke o kori?tenju za potrebe interne analize. Podaci o kori?tenju op?enito se ?uvaju kra?e vremensko razdoblje, osim kada se ti podaci koriste za ja?anje sigurnosti ili pobolj?anje funkcionalnosti na?e usluge, ili kada smo zakonski obvezni ?uvati te podatke dulje vremensko razdoblje.

Prijenos va?ih osobnih podataka

Va?i podaci, uklju?uju?i osobne podatke, obra?uju se u poslovnim uredima Dru?tva i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uklju?ene u obradu. To zna?i da se ti podaci mogu prenijeti na ? i odr?avati na ? ra?unalima koja se nalaze izvan va?e dr?ave, pokrajine, dr?ave ili druge vladine jurisdikcije gdje se zakoni o za?titi podataka mogu razlikovati od onih iz va?e jurisdikcije.

Va? pristanak na ovu Politiku privatnosti nakon ?ega slijedi Va?e podno?enje takvih informacija predstavlja Va? pristanak na taj prijenos.

Tvrtka ?e poduzeti sve razumno potrebne korake kako bi osigurala da se s Va?im podacima postupa sigurno i u skladu s ovom Politikom privatnosti i ne?e do?i do prijenosa Va?ih osobnih podataka u organizaciju ili dr?avu osim ako postoje odgovaraju?e kontrole uklju?uju?i sigurnost Va?i podaci i ostali osobni podaci.

Izbri?ite svoje osobne podatke

Imate pravo izbrisati ili zatra?iti da vam pomognemo u brisanju osobnih podataka koje smo prikupili o vama.

Na?a Vam usluga mo?e dati mogu?nost brisanja odre?enih informacija o Vama unutar Usluge.

Svoje podatke mo?ete a?urirati, izmijeniti ili izbrisati u bilo kojem trenutku tako da se prijavite na svoj ra?un, ako ga imate, i posjetite odjeljak postavki ra?una koji vam omogu?uje upravljanje va?im osobnim podacima. Tako?er nas mo?ete kontaktirati kako biste zatra?ili pristup, ispravak ili brisanje bilo kojih osobnih podataka koje ste nam dostavili.

Imajte na umu, me?utim, da ?emo mo?da trebati zadr?ati odre?ene podatke kada za to imamo zakonsku obvezu ili zakonsku osnovu.

Otkrivanje Va?ih osobnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Dru?tvo uklju?eno u spajanje, stjecanje ili prodaju imovine, Va?i osobni podaci mogu biti preneseni. Poslat ?emo obavijest prije nego ?to se Va?i osobni podaci prenesu i postanu podlo?ni razli?itim Pravilima privatnosti.

Law enforcement

Pod odre?enim okolnostima, od Dru?tva se mo?e tra?iti da otkrije Va?e osobne podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na valjane zahtjeve javnih tijela (npr. suda ili vladine agencije).

Ostali zakonski zahtjevi

Tvrtka mo?e otkriti Va?e osobne podatke u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za:

 • Po?tovanje zakonskih obveza
 • Za?titu i obranu prava ili imovine Dru?tva
 • Za sprje?avanje ili istra?ivanje mogu?ih nepravilnosti u vezi s uslugom
 • Za?titu osobne sigurnosti korisnika usluge ili javnosti
 • Za?titu od pravne odgovornosti

Sigurnost Va?ih osobnih podataka

Sigurnost Va?ih osobnih podataka va?na nam je, ali imajte na umu da nijedna metoda prijenosa putem interneta ili metoda elektroni?ke pohrane nije 100% sigurna. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za za?titu Va?ih osobnih podataka, ne mo?emo jam?iti njihovu apsolutnu sigurnost.

 

Privatnost djece

Na?a usluga se ne obra?a nikome mla?em od 13 godina. Ne prikupljamo svjesno osobne podatke od bilo koga mla?eg od 13 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik i svjesni ste da nam je va?e dijete dalo osobne podatke, molimo vas Kontaktirajte nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili osobne podatke od bilo koga mla?eg od 13 godina bez provjere pristanka roditelja, poduzimamo korake za uklanjanje tih informacija s na?ih poslu?itelja.

Ako se moramo osloniti na privolu kao pravnu osnovu za obradu va?ih podataka, a va?a dr?ava zahtijeva privolu roditelja, mo?emo zatra?iti privolu va?eg roditelja prije nego ?to prikupimo i upotrijebimo te podatke.

 

Veze na druge web stranice

Na?a usluga mo?e sadr?avati poveznice na druge web stranice kojima ne upravljamo mi. Ako kliknete na poveznicu tre?e strane, bit ?ete preusmjereni na stranicu te tre?e strane. Toplo Vam savjetujemo da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadr?aj, pravila o privatnosti ili praksu bilo kojih stranica ili usluga tre?ih strana.

 

Promjene ovih Pravila privatnosti

S vremena na vrijeme mo?emo a?urirati na?u Politiku privatnosti. Obavijestit ?emo Vas o svim promjenama objavljivanjem novih Pravila privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestit ?emo vas putem e-po?te i/ili istaknute obavijesti na na?oj usluzi prije nego ?to promjena stupi na snagu i a?urirati datum “Zadnje a?uriranje” na vrhu ovih Pravila privatnosti.

Savjetujemo vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti radi eventualnih promjena. Promjene ovih Pravila o privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

 

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Pravilima privatnosti, mo?ete nas kontaktirati: